DIN KURV
Kurv subtotal: 0,00 DKK

Din indkøbskurv er tom.

Holmeslet Taiga 6-8 pers. telt komplet / Homeslet taiga 6-8 pers. tent complete

Flere visninger

Holmeslet Taiga 6-8 pers. telt komplet / Homeslet taiga 6-8 pers. tent complete

Holmeslet telt er romslige og med god takhøyde. Teltene er lagd for å tåle norsk vær året rundt, med en bokomfort du neppe finner i mange andre telt.

- Meget høy kvalitet
- Meget god plass og komfort
- Helårstelt
- 2,15 meter høyde
Har du vurdert en liten lavvo? Se på Holmeslet Taiga først.
Holmeslet-teltene er telt som først og fremst oppleves behagelig og praktiske i bruk. Spesielt har mange satt pris på meget god innvendig takhøyde, selv i 2-manns telt. Likevel er teltene konstruert for å tåle skikkelig norsk vær, året rundt. Dette oppnås gjennom svært høye krav til kvalitet på materiale, produksjon og detaljer. Årets teltmodeller er nyutviklet med tidligere kjente modeller som lest.
Taigas hovedrom er en åttekantet igloform med fire stenger som krysser på midten. Inngangen er gjennom ett fortelt og en direkte inngang til hovedteltet. Det er vindu i forteltet. Fremste delen av forteltet kan rulles opp for maksimal ventilasjon og utsyn. Fremste del av forteltet kan rulles opp for maksimal ventilasjon og utsyn.
Med en innvending talhøyde på hele 2,15 meter er Taiga enorm. Mye luft og god takhøyde øker komforten drastisk nå man er mange i teltet, skal skifte eller lager mat. Må oppleves!
Ventiler finnes ved bakkenivå i fortelt og på fire sider i hovedteltet, samt midt i taket. Det er godt med pluggfester ved bakken, i tillegg til barduner rundt hele teltet, som sikrer Taiga god stabilitet i dårlig vær. Bardunene har innflettet refleks så man tydelig ser dem med lykt i mørket. De festes enkelt etter bruk med en borrelås ved bardunfestet. Ingen fomling og knyting, og man kan dermed enkelt unngå kjempefloka neste gang du pakker opp.
I tak over toppåpning er det gjennomføring for røyrør/pipe. denne kan flyttes så det passer med vindretning.Det er også 20cm brede storm matter rundt hele teltet. Innerteltet har hel bunn med luke/åpning i midten som kokeplas og flere lommer innvendig ved bakkenivå. Inngangene har både tett dør, og også myggnett-dør for maksimal utlufting og ventilasjon. Innvendig høyde 215cm gir nok plass for koking og fyring. det er plass til tr tørkesnorer innvendig for tørking av klær.
I Taiga kan det brukes all typer kokeapparater. I tillegg kan det fyres med parafinovner eller ovner for fast brensel (ved) eller med bål.
Vekt ca 12 kg

Holmslet tent is spacious and has high ceilings. The tents are made to withstand Norwegian weather year round, with a living comfort you hardly find in other tents.

- Very high quality
- Very good space and comfort
- Year-round Tent
- 2.15 meters height
Have you considered a small lavvo? View Holmslet Taiga first.
Holmslet-tents are tents that are primarily perceived comfortable and practical in use. In particular, many appreciated very good interior headroom, even in 2-person tent. Nevertheless tents designed to withstand proper Norwegian weather, year round. This is achieved through very high standards of quality in materials, production and details. This year's tent models are newly developed previously known models as read.
Taiga main is an octagonal igloo shape with four bars that cross the middle. The entrance is through a tent and a direct entrance to the main tent. There are window awning. Front part of the awning can be rolled up for maximum ventilation and visibility. The front part of the awning can be rolled up for maximum ventilation and visibility.
With an objection talhøyde the whole 2.15 meters Taiga enormous. Much air and good headroom increases comfort drastically now they are many in the tent, replacing or cooking. Must See!
Valves are at ground level in the awning and four pages in the main tent, and in the middle of the roof. It is well with peg points near the ground, in addition to the guy ropes around the tent, which ensures Taiga good stability in inclement weather. Guy ropes are interspersed reflex to clearly see them with lantern in darkness. It is fixed by using a velcro guy attached. No fumbling and ties, and one can thus easily avoid fighting floka next time you pack up.
In a roof over the top opening is the implementation of Roy tube / pipe. this can be moved so it fits with the wind. It is also 20cm wide storm flaps around the tent. Inner tent has full bottom with hatch / opening in the middle that boil plastids and several pockets inside at ground level. The inputs have both solid door and also mosquito-door for maximum ventilation and ventilation. Internal height 215cm provides enough space for cooking and heating. there is room for tr washing lines inside for drying clothes.
In Taiga can use all types of stoves. In addition, it is fueled by kerosene heaters or stoves for solid fuel (wood) or with fire.
Weight approximately 12 kg

Lagerstatus: På lager

10.999,00 DKK
Holmeslet telt er romslige og med god takhøyde. Teltene er lagd for å tåle norsk vær året rundt, med en bokomfort du neppe finner i mange andre telt. - Meget høy kvalitet - Meget god plass og komfort - Helårstelt - 2,15 meter høyde Har du vurdert en liten lavvo? Se på Holmeslet Taiga først. Holmeslet-teltene er telt som først og fremst oppleves behagelig og praktiske i bruk. Spesielt har mange satt pris på meget god innvendig takhøyde, selv i 2-manns telt. Likevel er teltene konstruert for å tåle skikkelig norsk vær, året rundt. Dette oppnås gjennom svært høye krav til kvalitet på materiale, produksjon og detaljer. Årets teltmodeller er nyutviklet med tidligere kjente modeller som lest. Taigas hovedrom er en åttekantet igloform med fire stenger som krysser på midten. Inngangen er gjennom ett fortelt og en direkte inngang til hovedteltet. Det er vindu i forteltet. Fremste delen av forteltet kan rulles opp for maksimal ventilasjon og utsyn. Fremste del av forteltet kan rulles opp for maksimal ventilasjon og utsyn. Med en innvending talhøyde på hele 2,15 meter er Taiga enorm. Mye luft og god takhøyde øker komforten drastisk nå man er mange i teltet, skal skifte eller lager mat. Må oppleves! Ventiler finnes ved bakkenivå i fortelt og på fire sider i hovedteltet, samt midt i taket. Det er godt med pluggfester ved bakken, i tillegg til barduner rundt hele teltet, som sikrer Taiga god stabilitet i dårlig vær. Bardunene har innflettet refleks så man tydelig ser dem med lykt i mørket. De festes enkelt etter bruk med en borrelås ved bardunfestet. Ingen fomling og knyting, og man kan dermed enkelt unngå kjempefloka neste gang du pakker opp. I tak over toppåpning er det gjennomføring for røyrør/pipe. denne kan flyttes så det passer med vindretning.Det er også 20cm brede storm matter rundt hele teltet. Innerteltet har hel bunn med luke/åpning i midten som kokeplas og flere lommer innvendig ved bakkenivå. Inngangene har både tett dør, og også myggnett-dør for maksimal utlufting og ventilasjon. Innvendig høyde 215cm gir nok plass for koking og fyring. det er plass til tr tørkesnorer innvendig for tørking av klær. I Taiga kan det brukes all typer kokeapparater. I tillegg kan det fyres med parafinovner eller ovner for fast brensel (ved) eller med bål. Vekt ca 12 kg Holmslet tent is spacious and has high ceilings. The tents are made to withstand Norwegian weather year round, with a living comfort you hardly find in other tents. - Very high quality - Very good space and comfort - Year-round Tent - 2.15 meters height Have you considered a small lavvo? View Holmslet Taiga first. Holmslet-tents are tents that are primarily perceived comfortable and practical in use. In particular, many appreciated very good interior headroom, even in 2-person tent. Nevertheless tents designed to withstand proper Norwegian weather, year round. This is achieved through very high standards of quality in materials, production and details. This year's tent models are newly developed previously known models as read. Taiga main is an octagonal igloo shape with four bars that cross the middle. The entrance is through a tent and a direct entrance to the main tent. There are window awning. Front part of the awning can be rolled up for maximum ventilation and visibility. The front part of the awning can be rolled up for maximum ventilation and visibility. With an objection talhøyde the whole 2.15 meters Taiga enormous. Much air and good headroom increases comfort drastically now they are many in the tent, replacing or cooking. Must See! Valves are at ground level in the awning and four pages in the main tent, and in the middle of the roof. It is well with peg points near the ground, in addition to the guy ropes around the tent, which ensures Taiga good stability in inclement weather. Guy ropes are interspersed reflex to clearly see them with lantern in darkness. It is fixed by using a velcro guy attached. No fumbling and ties, and one can thus easily avoid fighting floka next time you pack up. In a roof over the top opening is the implementation of Roy tube / pipe. this can be moved so it fits with the wind. It is also 20cm wide storm flaps around the tent. Inner tent has full bottom with hatch / opening in the middle that boil plastids and several pockets inside at ground level. The inputs have both solid door and also mosquito-door for maximum ventilation and ventilation. Internal height 215cm provides enough space for cooking and heating. there is room for tr washing lines inside for drying clothes. In Taiga can use all types of stoves. In addition, it is fueled by kerosene heaters or stoves for solid fuel (wood) or with fire. Weight approximately 12 kg